Årlig henvises det flere til Barne- og ungdomspsykiatrien i Bodø enn i noen annen kommune i landet.

Hvert 9. barn i Bodø har nå fått en psykisk diagnose. I tillegg til en utfordrende kommuneøkonomi, er kommunen under økende press fordi det nå overføres flere oppgaver fra statlig til kommunalt nivå. Noen barn og unge er mer avhengige av velfungerende kommmunetjenester enn andre. Hvordan kan vi bli bedre til å gi alle barn og unge riktig hjelp til riktig tid?

De aller fleste barn og unge vokser opp og utfolder seg i trygge omgivelser. De fleste innbyggerne mottar gode tjenester fra Bodø kommune. Samarbeidet internt i kommunen går stort sett greit. Samtidig viser kartlegginger dobbelt så høye tall for barn og unge med psykiske diagnoser i Bodø sammenlignet med andre kommuner. Ingen kommuner henviser like mange til Barne- og Ungdomspsykiatrien som vår. Noen barn fanges ikke opp av det sikkerhetsnettet som kommunens tjenester er en del av. Det er på tide å se på nye måter å øke kvaliteten på det samlede kommunale tilbudet til barn og unge med særlige behov.

Barn og unge med særlige behov stiller ekstra store krav til kommunal tilrettelegging, da de ofte har behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Helhetlige tjenester på individnivå innebærer at tjenestemottaker får tjenester som tar tak i den helhetlige situasjonen til individet, og ikke de enkelte utfordringene hver for seg. «Samhandlingsprosjektet for barn og unge med særlige behov» har utredet hvordan den kommunale organisasjonen kan tilrettelegges for å kunne tilby samordnede, helhetlige tjenester. Selv om prosjektet ikke gir alle svar på alle utfordringer, vil konklusjonene fra prosjektarbeidet kunne bidra til å skape et godt grunnlag for kvalitetsforbedringer i det kommunale tjenestetilbudet.

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen minus 9 måneder til 18 år som for en kortere eller lengre periode har behov for sammensatte og koordinerte tjenester fra en eller flere instanser. Tjenestene kan være innrettet mot barnet, familien eller nærmiljøet.

Barn og unge med behov for sammensatte og koordinerte tjenester er ingen ensartet gruppe. Noen forhold kan være medfødt, andre situasjonsbetinget. Noe handler om barnet selv, andre ting handler om forhold i familien eller i nærmiljøet. Barn og unge har særlige behov når ett eller flere av de risikoforholdene de lever med gjør at de trenger spesiell hjelp.

Risikofaktorer

Individ

 • Påvirkning i svangerskap/ lav fødselsvekt
 • Fysisk funksjonsnedsettelse
 • Helsevaner/ livsstil / legning
 • Skolevegring/ frafall fra skole
 • Hybelboer
 • Flyktning
 • Adferdsproblematikk/ reguleringsvansker
 • Svake sosiale ferdigheter, m.m.

Familie

 • Foreldre uten arbeid / lite utdanning
 • Unge mødre
 • Rusmisbruk i familien
 • Vold/ overgrep i familien
 • Omsorgssvikt i familien
 • Psykisk / alvorlig sykdom i familien
 • Funksjonsnedsettelse i familien
 • Foreldrekonflikt
 • Familier med enslig forsørger
 • Sosialt isolerte familier
 • Inntektsfattige familier
 • Familier som mottar sosialhjelp
 • Uforutsette livssituasjoner/ kriser

Nærmiljø

 • Små muligheter i arbeidsmarkedet lokalt
 • Dårlige utdanningsmuligheter/ skolemiljø
 • Dårlig lokalt helsetilbud / fritidstilbud
 • Mangelfull integrering av fremmedkulturelle
 • Dårlige boforhold/ stressfaktorer i miljøet
 • Mobbing og sosial utstøting
 • Katastrofer/ forbrytelser/ terror

Endringsbehov


Politikk og organisering

«Ingen muligheter bør stå uprøvd for å sikre en mest mulig hensiktsmessig organisering» Nyholmenerklæringen

Ny organisering er ikke svaret på alt. Likevel må vi innse at den sektoriserte organiseringen i kommunen kan by på utfordringer når det kreves at tjenester skal settes sammen på tvers.

Rapporten «Levekår for barn og unge i Bodø kommune. Utredning om kunnskapsgrunnlag og føringer for kommunal innsats» ble behandlet av Bystyret i 2011.

Vedtak bl.a. om:

 • I Bodø kommune skal hensyn til barn og unges levekår ivaretas på tvers av alle programområder.
 • Det kommunale tjenestetilbudet overfor barn og unge skal fra brukernes side oppleves som helhetlig. Ulik organisasjonsmessig tilhørighet og ansvarsområder skal ikke bidra til at opplevd kvalitet på tjenestetilbudet reduseres.
 • Videreutvikle familiesentrene, herunder styrke foreldreveiledningstilbudet samt forebygge psykiske lidelser (et fokusområde for perioden 2011-2014).

Sektorisert organisering gir permanent og spesialisert arbeidsdeling gjennom hierarkisk oppbygging. Mangel på helhetlig tenkning rundt hvert enkelt barn og hver familie kan gi suboptimering, hvor hver tjeneste håndterer situasjonen på en måte som den selv synes er best.


Det svenske Statskontoret har skissert opp en del problemer som følger av sektorisering:

 • För många sektorer kan skapa problem
 • Fel sektorer
 • Brist på helhetssyn
 • Gnissel i samarbetet
 • Samordning blir en gökunge

Dette er utfordringer som Bodø i likhet med alle andre norske kommuner jobber med. I Bodø kommune er det gjort en langvarig og stor innsats for å øke samarbeidet på tvers av sektorene, bl.a. gjennom Oppvekstplanen, «rett tjeneste til rett tid», «Familieveiviseren», Levekårssaken (2011), «Vårres unga – vårres framtid», ny politisk organisering i Bodø kommune og nylig utredningsarbeid (omorganisering 2012).

I tillegg bystyres vedtak 14. april 2011 gir Nyholmenerklæringen (okt. 2011) åpning for modige organisatoriske endringer: «Ingen muligheter bør stå uprøvd for å sikre en mest mulig hensiktsmessig organisering».

Den kommunale organisasjonen ønsker generelt sett at myndighet samles i linja, og det er et ønske om tydelig ledelse. Rundt barn og unge med særlige behov er flere kommunale aktører involvert, og det forventes at disse koordinerer seg på best mulig måte. Forskjellsbehandling skal unngås, rettssikkerheten skal ivaretas. Samtidig uttrykkes det intensjoner om at tjenestemottakere skal myndiggjøres i større grad, og vi ser en utvikling mot økende myndiggjøring av medarbeiderne. Hvordan skal kommunen balansere behovene for selvstendige tjenestemottakere, medarbeidere med beslutningsmyndighet, ønsket om koordinerte tjenester, tverrfaglig forståelse, likebehandling og tydelighet i linja?

Sentrale spørsmål som prosjektet derfor søker svar på er:

 • Hvem “eier problemstillingen” og har ansvaret for å samle informasjon om barnet og familien slik at beslutningsprosessen blir god?
 • Hvor skal koordinering skje?
 • Hvem har myndighet til å fatte vedtak i situasjonen?


Tallmateriale

Årlig mottar barnevernet 500 meldinger og 400 henvises til BUP, men det gjøres kun 25 nye vedtak om koordinert hjelp gjennom Individuell Plan (IP).

Det er ca. 11.000 barn og unge i aldersgruppen 0–18 år i Bodø kommune. Hvert årskull består av ca. 600 barn.

Kilde Utvalg (ut fra prosjektets definisjon) Antall
Pr. år I alt
TildelingskontoretTotalt antall barn/unge med vedtak (opp til 19 år)377
Støttekontakt og/ eller avlastning220
Vedtak om Individuell plan25165
Antall barn under 18 år som mottar fysioterapi (kun vedtak om fysioterapi/ i alt)119/200
Antall barn under 18 år som mottar ergoterapi (store og små funksjonsnedsettelser) 60
Særlig krevende brukere (ungdom) 5
Grunnskole/ PPTAntall barn som PPT jobbet med 20121050
Antall elever henvist til PPT i 2012219
Andel elever med enkeltvedtak i grunnskolen 8,6%
BUPAntall henvisninger fra fastlege (barnevern i særlige tilfeller) til BUP i 2012Ca. 400
Andel barn med psykisk diagnose 0-18 år 11%
Barneverntjenesten
pr. 26/2-13
Antall meldinger i 2012496
Totalt antall barn ved Barne- og ungdomsseksjonen 289
Antall barn i alt ved Barneseksjonen 169
Antall unge i alt ved Ungdomsseksjonen 120
Antall barn og unge som har behov for oppfølging fra flere instanser 79
Antall barn hvor det er behov for omfattende veiledning i hjemmet 37
HelsesøstertjenestenAntall gravide/ spedbarn i familier preget av rusmiddelbruk og/eller psykiske vansker (2011) 42
Antall barn 0-6 år i familier preget av rusmiddelbruk og/eller psykiske vansker (2011) 102
Antall barn og unge med særlige behov (2013) 448
UtekontaktenAntall unge med særlige behov (1. kvartal 2013) 28

Brukeropplevelser

Tjenestemottakerne opplever konsekvensene av manglende kommunal samhandling

Tilbakemeldinger fra tjenestemottakerne:

 • Ulike rutiner og praksis (ansvarsgrupper og individuell plan).
 • Mangelfull oppfølging av felles oppfatninger og rutiner.
 • Manglende felles, tverrfaglig forståelse.
 • Ansvarsfraskrivelse mellom ulike tjenester.
 • Spesielle utfordringer knyttet til ulikheter og uenigheter mellom Barneverntjenesten og Tildelingskontoret, og samarbeidet mellom skolene og avlastningstilbudet.
 • Savner ”en-dør”-tankegang/ -praksis.
 • Vanskelig å orientere seg ift. hvem, hvor, hva i det kommunale tjenestetilbudet.
 • Mangelfull informasjon og tilgjengelighet.
 • Ikke nok til tilstrekkelig hjelp i tidlig fase, konsekvenser for ventetid m.m.

Reformarbeid

Aktørene i tiltakskjeden utenfor
kommunen er i endring

Tiltakskjeden for barn/unge i målgruppen er i endring med hensyn til både organisering og henvisningspraksis: Nordlandssykehuset v/ BUPA, Spesialpedagogisk senter (SSN) og det statlige barnevernet (Bufetat) har vært de tre viktigste samarbeidspartnere utenfor kommunal tjeneste som har bidratt til at kommunen har fått nødvendig bistand til utredning, behandling og oppfølging av barn og unge etter behandling. Det er et institusjonsnaboskap der det er utviklet en årelang praksis for å ivareta barn/ unge i henhold til deres rettigheter. Alle disse aktørene for samarbeid, utredningskompetanse og tiltak er i endring. Samlet sett er det en betydelig tjenesteproduksjon av spesialiserte tjenester som nå tilfaller kommunen.

Samhandlingsreformen og BUPA

Reformarbeidet i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten inngår direkte i Samarbeidsprosjektet i Bodø kommune. Dette fordi kommunenes forvaltning av ansvar for barn og unges psykiske helse er en sentral del av det totale samarbeid omkring barns oppvekst. Det betyr at det ikke er HO-avdelingen men OK-avdelingen som mest må ta fatt administrativt for å ruste organisasjonen for de kommende oppgaver.

Spesialisthelsetjenesten v/ BUPA krever allerede større spesifisering i henvisning før de tar imot pasienter til BUP og øvrige tilbud. Spesialisthelsetjenesten arbeider allerede nå i tråd med reformens føringer:

 • De ber kommunen gjøre mer utredningsarbeid knyttet til søknader.
 • De ber kommunen ta seg av lettere og opp mot moderate tilstander av psykisk lidelse.
 • Veiledning fra spesialisthelsetjenesten er begrenset allerede på enkeltsaker, mens det ligger i samhandlingsavtalen at spesialisthelsetjenesten skal bidra til kompetansehevning og veiledning relatert til tilstander og tiltaksmetodikk som gjelder grupper av barn.

Det nære naboskapet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten kan forstås som en grunn til svært høye henvisningstall fra Bodø kommune til BUP. Bodø kommune har grunnet sine kompetente naboer ikke behøvd å gjøre sine oppgaver i det omfang de skulle. Det er ingen ting for øvrig som tyder på at den mentale sykeligheten i Bodø skulle ligger langt over landsgjennomsnittet. Bodø er tvert imot en stabil by ut fra en rekke kriterier som ikke skulle tilsi at henvisningstallet for Bodø skulle være dobbelt så høyt som for andre sammenlignbare byer.


Faksimile: an.no


Vi står overfor endringer i helsearbeidet i Norge. Fokus skifter fra kostbar og høyspesialisert behandling til helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. De nasjonale føringene er lovfestet gjennom Stortingsmelding nr.47 (2008-2009), Lov om folkehelsearbeid (2011), samt Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester (2011).

Samhandlingsreformen aktualiserer problemstillingen rundt kommunens håndtering av barn og unge med psykiske vansker, spesielt innenfor den kompetansen og de ressurser kommunen stiller til rådighet for behandling av barn og unge med lettere psykiske lidelser.

I prosjektarbeidet er det synliggjort at Bodø kommune sliter med manglende oppfølging og behandling av barn og unge med psykiske lidelser. Tall fra spesialisthelsetjenesten gir grunn til bekymring; ingen norske kommuner har flere henvisninger (pr. innbygger) til barne- og ungdomspsykiatrien enn Bodø kommune, med i overkant av 400 henvisninger i 2012. Den samlede situasjonen er at 11 – 12% av barn og unge i Bodø kommune har en påvist psykisk diagnose.

Det statlige ansvaret for behandling omfatter barn og unge med moderate og alvorlige psykiske lidelser. Kommunen har ansvar for forebygging, utredning og behandling av lettere tilfeller. Det kan imidlertid virke som at kommunen henviser for mange barn og unge direkte til spesialisthelsetjenesten. Barne- og ungdomspsykiatrien avviser halvparten av henvisningene fra Bodø kommune med bakgrunn i manglende kommunal utredning, eller fordi det er snakk om tilfeller med lettere psykiske lidelser som kommunen skal håndtere selv. Til sammenligning meldes det inn 200 – 250 saker pr. år til kommunens egen pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT).

Samhandlingsreformen vil etter hvert omfatte områdene barn og unge, psykisk helse og rus, og vil med all sannsynlighet føre til større økonomisk ansvar for den enkelte kommune. Dersom staten legger gjennomsnittsberegninger til grunn for fordeling av midler (som ellers i Samhandlingsreformen), vil Bodø kommune økonomisk sett kunne komme svært dårlig ut. Det foreligger statlige forventinger om økonomiske konsekvenser allerede for 2014. De konkrete følgene av reformen er ikke utarbeidet og gjort kjent, men skal være implementert innen 2016.

Opprettelse av kommunepsykologstillinger har vært et viktig grep for å øke kommunens evne til å løse de utfordringene man står overfor. Kommunepsykologene er viktige ressurser både når det gjelder behandling av lettere tilfeller og innenfor utviklingsarbeidet. Bodø kommune bør videreføre denne satsingen for å ruste organisasjonen slik at den er i stand til å ivareta en større andel av oppgavene enn det som utføres i dag.

Pr. i dag opplever kommunen blant annet følgende endringer fra spesialisthelsetjenesten:

 • BUP stiller større krav til hva kommunen må utføre av arbeid i forbindelse med at et barn henvises til psykiatrisk utredning og behandling.
 • BUP ønsker at Bodø kommune skal ivareta en større grad av oppfølging/ behandling etter at diagnose er satt.
 • Større andel av barn og unge skal ha «individuell plan».

Spesialpedagogisk senter Nordland (SSN)

Spesialpedagogisk senter har ivaretatt barn i Bodø i forhold til utredning, utforming av pedagogisk tilrettelegging i hjem, barnehage og skole, samt drevet utstrakt kurs og veiledningsvirksomhet.

Barna som har fått bistand gjennom SSN er blant de barna som har størst behov for spesialiserte tjenester, barn med syns-, hørsels- og språkvansker, barn med Downs syndrom, multifunksjonshemmede.

Staten tar ikke automatisk over oppgavene som Spesialpedagogisk senter har stått for. Det statlige tilbudet Statped er PPT sin støtte og kompetanseorganisasjon, og representerer i så måte en avgrenset og atskillig fjernere tilbyder av spesialpedagogiske tjenester enn Spesialpedagogisk senter, som til nå har betjent kommunen. I samarbeid med Nordlandssykehuset har SSN også sikret adekvat medisinsk tilrettelegging ved behov. Spesialpedagogisk senter vil opphøre fra utgangen av 2013. Tjenestetilbudet fra SSN er stort sett avsluttet og forventes løst i kommunen fra og med nå.


Barnevernet

I forskningsprosjektet «Det nye barnevernet» er brukerne av barnevernet blitt spurt om deres opplevelser av de tilbud og tiltak barnevernet gir.

Det har blant annet kommet fram at:

 • Bare i et lite mindretall av familiene, som er i kontakt med tjenesten, er det akutt fare for barn, alvorlig mangel på omsorg, eller avvikende og anti-sosial adferd hos barn eller tenåringer.
 • Mange av familiene har rene velferdsbehov, uten noe umiddelbar trussel i forhold til omsorgssituasjonen eller sikkerhet til barna.

Barnevernet trenger tett samarbeid med andre tjenester for å få helhetlige og koordinerte tiltak, samt gjennom tverrfaglig samhandling få sortert ut hva andre tjenester evt. bør dekke, følge opp slik at de får bedre tid til de barna som trenger dem mest.

På grunn av endringer med overføringer av oppgaver fra stat til kommune trenger barnevernet å bygge ut egne hjemmebaserte tiltak. Dette blant annet for å møte utfordringen rundt de mest ressurskrevende unge (nasjonale føringer).

Ny forskning v/ W. T. Mørk viser at 20% av familiene som er i barnevernet er der i generasjoner. Å bryte denne sirkelen er en utfordring som barnevernet ikke kan stå alene om.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Samarbeid mellom tjenester gir et bedre barnevern
Barneverntjenesten må samarbeide tett med andre tjenester, med foreldre og med barnet selv. Det er barnets og familiens behov for hjelp som danner grunnlaget for samarbeid. Et velfungerende samarbeid handler om å utnytte tilgjengelige ressurser, virkemidler og kompetanse til barnets beste.

Behovet for å samarbeide er åpenbart for de fleste, men kan være krevende å få til i praksis. I 2008 gjennomførte landets fylkesmenn og Statens helsetilsyn i fellesskap et landomfattende tilsyn for å undersøke hvordan kommunale helsetjenester, sosiale tjenester og barneverntjenester samarbeidet om oppfølging av utsatte barn og unge. Tilsynet avdekket svikt i samarbeidet i 90 av de 114 kommunene. Samarbeidet var i for stor grad overlatt til tilfeldigheter og til den enkelte tjenestes initiativ, etablerte samarbeidsrutiner ble i for liten grad fulgt opp og ansatte manglet kunnskap om hverandres tjenester.

Overføring av oppgaver fra stat til kommune
Gjennom nye føringer i departementets forslag til endringer i barnevernloven ser vi at oppgaver, økonomi og ansvarsområder vil overføres fra det statlige barnevernet til det kommunale. Dette innebærer flere og tyngre oppgaver for det kommunale barnevernet. Det legges opp til mer hjemmebaserte tiltak og endringstiltak gjennom kommunalt barnevern i stedet for gjennom statlig barnevern. Intensjonen fra staten er bl.a. at institusjonsopphold skal brukes i enda mindre omfang og at kommunene selv skal ha ansvar for hjemmebaserte tiltak.

Staten tar utgangspunkt i at gjeldende økonomiske insentiver ikke alltid virker i tråd med barnevernfaglige insentiver. Dette skaper samhandlingsproblematikk mellom stat og kommune, og bidrar til å undergrave tilliten i systemet. Staten vil derfor heve prisen på institusjonsopphold betraktelig og å legge ned ikke-lovpålagte hjemmebaserte tiltak som til nå har vært driftet gjennom BUF-etat.

Bodø kommune vil få et større samlet finansieringsansvar enn i dag. At kommunens betalingsansvar i større grad gjenspeiler kostnadsforskjellene mellom ulike tiltak, vil gi likere økonomiske insentiver mellom forvaltningsnivåene. Økt finansieringsansvar i kommunen skal gjøre det lettere å se verdien av tidlig innsats overfor utsatte barn og unge. Ved at kommunene skal disponere en større andel av de samlede barnevernmidlene, vil kommunene også få et større økonomisk rom for å utvikle og sette i verk tiltak som forebygger behov for tiltak fra barnevernet.

Konsekvensen for det kommunale barnevern er at kommunen må bygge ut egne hjemmebaserte tiltak, ressursbruken rundt et fåtall utagerende ungdommer vil kunne øke betraktelig. Også skole, helsetjeneste, psykiatri og politi vil måtte øke sin innsats når disse ungdommene og deres familier i større grad skal hjelpes til endring i kommunal regi. Denne gruppa utgjør bare en liten del av det kommunale barnevernet, men er den mest ressurskrevende både fordi det er arbeidskrevende saker og at tiltak koster mye.


Familiesenter

Tidlig identifisere fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barnet og i familien.

Familiesenteret er et tverrfaglig lavterskeltilbud som gir familiene en helhetlig og støttende tjeneste i ett og samme hus. Mål for arbeid i familiesenteret er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår.

Endringsbehov i familiesenteret

 • Koordinator for familiesenter har en ledelse som er knyttet til en stab, og fungerer som leder i familiesenteret uten at det er knyttet formelle lederfunksjoner til stillingen. Det er behov for en tydeliggjøring av ansvarslinjer og samarbeidsstrukturer.
 • Hvilke personalmessige og økonomiske ressurser som følger de ulike tjenestene er sårbart i forhold til arbeidspress og økonomi i den enkelte tjeneste. Konsekvensene er tydelige i familiesenteret, men prioriteringer og beslutninger tas i den enkelte tjeneste.
 • Det er politisk ønske om at alle familiesentrene skal være for barn opptil (minimum)18 år, foreløpig er det en utprøvingsperiode på Tverlandet familiesenter. Det er ønskelig å vurdere hvorvidt det er aktuelt å åpne opp for aldersgruppen 12-18 på alle familiesentrene.

Målgruppen i samhandlingsprosjektet: Barn og unge med spesielle behov

 • Mange barn og unge har hoveddelen av sin oppfølging utenfor familiesenterets arbeidsområde, samtidig som de representerer den gruppen som har størst behov for koordinering, og har mest å tjene på en dør inn og samordnede tjenester.
 • Dagens bemanning i familiesenteret, med unntak av koordinator for individuell plan, er i hovedsak knyttet til arbeidsoppgaver i 1. og 2.etasje i familiesenteret. Dersom målsettingene for familiesenterarbeidet også skal gjelde denne målgruppen, er det nødvendig med tettere samarbeid og klare avtaler, både i forhold til rutiner, arbeidsmetoder og økonomi.

Det første familiesenteret i Bodø ble etablert for 10 år siden, i 2003. Mørkved familiesenter var ett av 6 i et nasjonalt prosjekt, med prosjektleder som leder for virksomheten. Da prosjektperioden var over, ønsket kommunen å satse videre på modellen, men med en endret organisering. 4 familiesenter er nå i drift, med en koordinator med tverrfaglig ansvar, og den enkelte tjenestes leder som personal-og fagansvarlig leder for «sine» ansatte. I tillegg er det opprettet et styre bestående av de ulike lederne i OK-avdelingen, med oppvekstkoordinator som styreleder.


Målsettingen kan blant annet nås gjennom å:

 • Tidlig identifisere fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barnet og i familien.
 • Tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak.
 • Støtte og styrke foreldre i deres omsorgs og oppdragerrolle.
 • Legge til rette for at barn, unge og deres familier får styrket sitt sosiale nettverk.
 • Utvikle kommunikasjons- og arbeidsmåter der barn og foreldre er delaktige.
 • Utvikle god, samordnet og tverrfaglig service til brukerne.

Tilbudet er tenkt i 3 nivå, eller etasjer, men med en dør inn:

 1. Døra inn er generelle og allmenne tjenester (svangerskapsomsorg, helsestasjon og åpen barnehage).
 2. Gjennom de allmenne tiltakene i første etasje kommer de ulike tjenestene i kontakt med familier som har individuelle behov og ønsker i en avgrenset periode, f.eks. foreldreveiledning.
 3. Enkelte barn, unge og familier sliter med store og sammensatte problemer, og har behov for tett oppfølging. Her involveres f.eks. spesialisthelsetjenesten og individuell plan utarbeides.

Koordinatorene for familiesenteret

Har fagansvar for tverrfaglig arbeid og utvikling, og deres leder er kommunens oppvekstkoordinator. Det er satt av ca 1,5 t annenhver uke til familiesentermøte. Ved siden av å ha ansvar for koordinering og utvikling av familiesenteret i tråd med målsettingene, har koordinator også ansvar for teambygging, planutforming, budsjettarbeid, rapportering, etablering av samarbeid, og internt og eksternt informasjonsarbeid.

1. Tverlandet familiesenter:
Koordinator i 50% stilling
2. Mørkved familiesenter:
Koordinator i 60% stilling
3. Sentrum familiesenter:
Koordinator i 60% stilling
4. Rønvik familiesenter:
Koordinator i 60% stilling

To av koordinatorene er foreldreveiledere i 40% stilling. Veiledningstilbudet er kommunedekkende. En koordinator har 40% stilling i PPT.

Helsesøstertjenesten

Har mange funksjoner, og er både i og utenfor familiesenteret i forhold til fysisk plassering. Helsesøstrene, jordmor og sekretær har ledende helsesøster som sin leder, og en egen fagkoordinator. Ledende helsesøster har personal-, økonomi-, og fagansvar for tjenesten. Lederansvaret for utekontakten er nettopp flyttet til barneverntjenesten. Helsestasjonene, jordmortjenesten og koordinator for individuell plan er i familiesenteret (minus Alsgård). Skolehelsesøstrene er på den enkelte skole, men er knyttet til familiesenteret i sitt område, og deltar i familiesentermøter når de har anledning. Helsestasjon for ungdom er fysisk plassert i Sentrum familiesenter.Åpen barnehage

Ledes av en pedagog i 50%, og barnehagesjefen er pedagogens personal- og fagleder. Det er delegert ansvar til koordinator for familiesenteret når det gjelder drift, samt noe personalansvar. Pedagogene i åpen barnehage deltar i familiesentermøter.

Barneverntjenesten

Bidrar med en ansatt en dag pr uke i familiesenteret, og barnvernleder er personal-og fagansvarlig. I tillegg deltar barneverntjenesten i tverrfaglig team i familiesentrene.

PPT

Er ikke i familiesenteret, men deltar i tverrfaglig team (ca 3 t pr mnd). Periodevis har 40% stillingen i PPT som innehas av en koordinator, vært brukt forebyggende i bl.a. åpen barnehage og i foreldreveiledning

Fysioterapitjenesten

Deltar i grupper i helsestasjonen, følger opp enkeltbarn etter henvisning fra helsesøster, og deltar i tverrfaglige drøftinger og familiesentermøte. Fysioterapeutene er 1 dag pr mnd i 3 av familiesentrene (minus Tverlandet), samt Alsgård helsestasjon.


til toppen

Beskrivelse av prosjektet

«Eg tykkjer stødt at det høver best
å hjelpa den som det trenger mest» -Ivar Aasen

Helhetlige tjenester på individnivå innebærer at tjenestemottaker får tjenester som er godt samordnet, og som tar tak i den helhetlige situasjonen til individet, og ikke de enkelte utfordringene hver for seg. Prosjektet skal utrede hvordan den kommunale organisasjonen kan tilrettelegges for å kunne tilby helhetlige tjenester.

I dette ligger det bl.a.:

 • Samarbeidet mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet blir bedre for flere av de som trenger det mest.
 • Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares.
 • Flere tjenestemottakere får mer målrettede tiltak og redusert «behandlingstid».
 • Ansvarsforhold tjenestetilbyderne imellom er tydeliggjort fra sak til sak.
 • Det skal til en hver tid være en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren.

Intensjoner og føringer fra prosjekteier:

 • Beslutningsmyndighet flyttes så nær barnet/familien som mulig
 • Økonomien følger barnet/familien
 • Tilbud og tiltak i hele organisasjonen gjøres tilgjengelig for barnet/familien
 • Koordinering på systemnivå (koordinerende enhet) legges til tverrfaglig team
 • Koordinering på individnivå søkes gjennom individuell plan
 • Koordinator har ansvar for samarbeidet med tjenestemottakeren og for samhandlingen i tjenesteapparatet
 • Så mange tjenester som mulig legges inn under familiesentrene (en dør inn)

Effektmål (ønskede effekter av prosjektet):

 • Trygghet og felles oppfatning hos beslutningstakere om hva som må gjøres med den kommunale organisasjonen for å oppnå prosjektets formål.

Resultatmål (leveranser fra prosjektet):

 • Rapport overleveres til styringsgruppen innen fastsatt tidspunkt.

Nivå 1
Systemet

Organisering
Samarbeid

Nivå 2
Medarbeidere

Kompetanse
Myndiggjøring

Nivå 3
Adferd i møte med brukeren

Medmenneskelighet
Medvirkning

Nivå 4
Kvalitet


En gjennomgang og sortering, med hovedfokus på systemutfordringene.

 • Organisering for samhandling
 • Beslutningsprosesser og oppfølging av beslutninger
 • Bruk av verktøy og metodikk for koordinering

Avgrensninger

 • Ikke fokus på prosedyrer og rutiner
 • Ikke fokus på nye tiltak
 • Ikke fokus på kompetanse eller adferd

Prosjektgruppen har bestått av prosjektleder, 11 representanter fra de fleste aktuelle virksomhetene i OK- og HO-avdelingen, i tillegg til to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Det er avholdt 12 møter i prosjektgruppen, til sammen 60 timer.

Disse har deltatt:

Eirik Lie
prosjektleder/organisasjonsrådgiver HR-kontoret
Berit Sivertsen Sørvig
kommunepsykolog
Bjørg Apeland
koordinator Rønvik familiesenter
Grete Willumsen
leder for ReHabiliteringssenteret
Karin Andreassen
sosialkurator Tildelingskontoret
Lise Tronrud,
leder for barnehagekontorets Fagteam
Marit Lund Hansen
fagkoordinator Helsesøstertjenesten
Mary Brattøy
fagleder Barneverntjenesten
Sissel Hoseth Carlsen
rådgiver HO-avd.
Tarald Sæstad
PPT-koordinator
Terje Dypfest
pedagog i Innsatsteamet
Ståle E. Aasjord
økonomirådgiver Grunnskolekontoret
Anders Eivik
hovedtillitsvalgt FO
Anita Karlsen
hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Representasjon fra brukerorganisasjoner er ikke funnet hensiktsmessig i dette arbeidet, da prosjektet bygger på brukerdefinerte problemstillinger, bl.a. utredet gjennom prosjektet «Familieveiviseren». Det er likevel avholdt møter med Kommunalt foreldreutvalg og representanter fra brukerorganisasjoner mot slutten av prosjektet.

Referat fra møte med KFUB
Referat fra møte med brukerrepresentanter

Prosjektet har mottatt innspill underveis i arbeidet fra flere faggrupper/fagmiljø.

Prosjektgruppen har utvekslet synspunkter og fått innspill fra følgende fagpersoner utenfor kommunen:

Ingunn Skjesol Bulling
Høgskolen i Nord-Trøndelag, avd. helsefag
Liv Østli
Athenae
Eva Mikkelsen
Bufetat og regional koordinator for Modellkommuneforsøket

Det er opprettet et eget prosjektområde i kommunens prosjektportal (Sharepoint) for dokumentdeling i prosjektet: http://prosjekter/Samhandlingsprosjektet/

Prosjektområdet er tilgjengelig for alle ansatte i Bodø kommune. Det har vært totalt 8852 sidevisninger på prosjektområdet siden prosjektstart, til sammen 676 unike besøkende.

Prosjektet og prosjektstatus er presentert på Solsia og i «internavisa» Ukeslutt.

Prosjektdeltakerne har holdt egne fagmiljø og egen virksomhet løpende informert underveis i prosjektet. Prosjektleder har informert om prosjektet i møter med de ansatte, bl.a. i Helsesøstertjenesten og Barnehagekontorets fagteam.

Orienteringer/rapporteringer underveis:

 • OK/HO-møte (26.11.2012, 29.1.2013, 5.3.2013, 16.4.2013, 28.5.2013)
 • Ledermøte OK-avd. (8.4.2013)
 • Ressursgruppemøte (21.3.2013, 20.6.2013)
 • SLM (orientering 12.11.2012, statusrapport oversendt 21.2.2013)
 • Rådmann og kommunaldirektører (2.4.2013, 24.6.2013)
 • Fylkesmannen, rapportering for prosjekter tildelt skjønnsmidler (12.2.2013)
 • Komité for levekår, orientering (7.3.2013)

til toppen

Presentasjon og vurderinger av løsningsforslag

Prosjektet presenterer et tredelt løsningsforslag.

Del 1 handler om å sette kommunen i stand til å håndtere de økende krav til utredning og tiltaksutprøving gjennom psykologiske og pedagogiske kartlegginger. Dette innebærer organisatoriske endringer rundt de psykologisk/pedagogiske fagmiljøene i kommunen.

Del 2 av løsningen er å styrke familiesenter som arena for tverrfaglig samhandling ved at funksjonen familieguide opprettes og funksjonen IP-koordinator bygges ut. SamPro skal sikre kommunikasjon mellom alle involverte aktører og tjenestemottaker.

Del 3 presenterer to alternative måter å organisere tjenester for målgruppen på. Her ser man på de spesialiserte tjenestene og mulig samordning gjennom alternativ A og alternativ B.

Til sammen vil delene 1, 2 og 3 kunne utgjøre en vesentlig forbedring av tjenestetilbudet til barn og unge med særlige behov.

Psykologiske og pedagogiske kartlegginger er en kommunal oppgave.

Større krav til at utredning og tiltaksutprøving i den kommunale tjenesten medfører at kommunene må ta ansvar for å ha fagfolk og organisering som er rustet for endringene.

Barn og unge har en stor bredde i sitt utrykk for at de har det vanskelig. Uvanlig grad av utagering eller tilbaketrekning kan ha sin primære årsak i indre sårbarhet og utviklingsforstyrrelser, belastning i sitt oppvekstmiljø eller i familie og foreldresamspill. Det er derfor klokt at forvaltningen av ressurser knyttet til psykisk helse for barn og unge er i OK-avdelingen.

 • Kommunepsykologene har direkte og indirekte oppgaver knyttet til aldersspennet 0-18, og går i nært samarbeid med aktørene i tiltakskjeden for å skape flytende pasientforløp før, under og etter at spesialiserte tiltak har vært påkrevet.
 • Det trengs også en PP-tjeneste som inngår i OK-avdelingens oppdrag for best utnyttelse av ressursene rundt utredning og oppfølging av barn og unges psykiske helse.

Økonomi

Fra 2014 går arbeidet inn i en fase der også tjenestetilbudet knyttet til psykisk helse står i økonomisk fokus. I perioden 2014-2016 blir det vesentlig at Bodø kommune utvikler et tjenestetilbud som er i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. Spesialisthelsetjenesten vil i større grad enn før avslå utredningsoppdrag i forkant av spesialistbehandling, returnere søknader der tilstander beskrives og dokumenteres som av lettere grad, og i mindre grad å følge opp enkeltbarn. Det vil koste dyrt, også økonomisk, å ikke gjøre den kommunale oppgaven. Vi vil raskt få regning på enkeltoppdrag når de ikke utføres på kommunalt nivå. Dette må settes på dagsorden selv om det økonomiske telleverket ennå ikke er i sving. HO-avdelingen er velkjent med denne problemstillingen gjennom første del av samhandlingsreformen, og har organisert seg i forhold til det.

Mer psykologisk og pedagogisk utredning, vurdering og behandling må skje i kommunen

Reformen betyr at arbeidet skal gjøres på rett nivå, og da på lavest mulig nivå. Samarbeid innebærer bl.a. at det er viktig å arbeide fram gode rutiner og enighet om oppgavefordeling. Godt samarbeid styrkes av en hensiktsmessig organisering.

Kunnskap om barn og unges særegne tilstander innenfor psykisk helse finnes i kommunen. Det betyr at kommunene må ha en organisering av sitt tilbud som gjør at kunnskapen knyttet til et barn i et område lar seg generalisere når vansker knyttet til slik tilstand dukker opp et annet område av kommunen. Bodø er en kommune med god tilgang på fagfolk, og lang erfaring med å organisere helhetlige tilbud for barn og unge med ulike grad av behov for forebyggende og direkte tiltak.

Forslag

 • Ansvar og myndighet rundt de psykologisk/pedagogiske spesialressursene samles under felles ledelse i OK-avdelingen. Dette omfatter PPT, kommunepsykologene, logopeder og musikkterapeut. Skillet mellom PPT og skole vil bli mer tydelig. Løsningsforslagets del 3 beskriver nærmere to måter dette kan gjøres på.
 • Styrke spisskompetanse i PPT. Økt kompetanse gir muligheter for å yte spesialiserte tjenester til skole og barnehage, uten å gå om spesialisthelsetjeneste eller andre eksterne spesialister.

Familiesenter som arena for tverrfaglig samhandling

Mange barn og unge med særlige behov har hoveddelen av sin oppfølging utenfor familiesenterets arbeidsområde. Samtidig representerer de den gruppen som har størst behov for koordinering, og har mest å tjene på en dør inn og samordnede tjenester.

Dersom målsettingene for familiesenterarbeidet også skal gjelde denne målgruppen, er det nødvendig med tettere samarbeid og klare avtaler, både i forhold til rutiner, arbeidsmetoder og økonomi. For å kunne styrke familiesenter som arena for tverrfaglig samhandling trengs det noen som kan ha slik oppfølging som sitt hovedarbeidsfelt.

Forslag
 • Familiesenter styrkes som arena for tverrfaglig samhandling ved at funksjonen familieguide opprettes og funksjonen IP-koordinator bygges ut. Disse funksjonene må ses i sammenheng med funksjonen familiesenterkoordinator, som allerede eksisterer.
 • Familieguiden er en kontaktperson for individ/ familier som står i en krevende situasjon. IP-koordinator sørger for IP der det trengs, personlig koordinator og oppfølging. SamPro* sikrer kommunikasjon mellom alle involverte aktører og tjenestemottaker.
 • Koordinatorfunksjonene ved hvert familiesenter ivaretar individets/familiens første kontakt med hjelpeapparatet, og representerer «en dør inn» i praksis.
 • Samlede koordinatorfunksjoner sikrer en helhetlig vurdering rundt barn og unge med særlige behov, og sørger for at kommunens tjenesteyting tilpasses hvert enkelt tilfelle. Dersom dette gjøres på en god måte ligger det forventinger om bedre kartlegging av brukerbehov, økt koordinering av kommunens tjenester og en generell tiltaksvridning fra dyre til billigere tiltak.

  Løsningsforslagets del 3 presenterer to alternative måter å legge til rette for økt koordinering. Alternativ A skisserer en løsning hvor både økonomisk myndighet og beslutningsmyndighet knyttet til slik koordinering legges inn under en felles ledelse. Alternativ B bygger på en videreføring av dagens myndighets- og ansvarsforhold.

* Om SamPro

Visma SamPro er et nettbaserte samarbeids- og koordineringsverktøy for Individuell Plan (IP) og Individuell Opplæringsplan (IOP). www.visma.no

Beskrivelse:

 • SamPro er brukeren sitt verktøy, brukeren er administrator og styrer andres tilgang.
 • Fokus på mål og konkret oppfølging med klarert ansvar.
 • God meldingsfunksjon muliggjør enkel kommunikasjon.
 • SamPro strukturerer IP-møter, gir mer effektive (og færre) møter.
 • SamPro gjør det enklere å være koordinator, og effektiviserer tidsbruken for disse.
 • Samhandlingsgevinster gjennom at alle vet hva andre involverte har gjort (og ikke gjort).
 • En ulempe at det ikke finnes en vedleggsfunksjon, tilleggsinformasjon må håndteres av andre systemer (arkivsystem, fagsystemer).

Prosjektgruppen anbefaler at SamPro tas i bruk i Bodø kommune.

Mer om Individuell plan: www.helsekompetanse.no

Familiesenter med helhetlig ansvar for barn og unge med særlige behov.

 • Ansvar og myndighet flyttes til familiesenter
 • Fokus på organisatorisk samordning av tjenester

Familiesenter som samhandlingsarena for barn og unge med særlige behov.

 • Ansvar og myndighet forblir i eksisterende enheter
 • Fokus på koordineringsfunksjonen i familiesenter
 • Fokus på familiesenter som arena for tverrfaglig samarbeid og samhandling


Alternativ A


Alternativ B


Alternativ A

Fagruppe/ funksjon Dagens organisering Årsverk Forslag til endringer av:
Organisering Lokalisering Ansvar/ Myndighet
Helsesøster helsestasjon og skole Helsesøster-tjenesten 24,7 Lokal ledelse ved 5 familiesenter 5 familiesenter (helsestasjon) og skoler Ledende helsesøster på hvert familiesenter?
Jordmor helsestasjon Helsesøster-tjenesten 3 Lokal ledelse ved 5 familiesenter 5 familiesenter (helsestasjon)
IP-koordinator Helsesøster-tjenesten 1 Lokal ledelse ved 5 familiesenter 5 familiesenter Ses i sammenheng med ny funksjon Familieguide. Må utvides.
Sekretær Helse-søstertjenesten Helsesøster-tjenesten 5,7 Lokal ledelse ved 5 familiesenter 5 familiesenter Betjener familiesenteret
Leder Helse-søstertjenesten Helsesøster-tjenesten 1 Sentral fag-/ seksjonsleder?
Utekontakt Helsesøster-tjenesten 5 Sentral ressurs I miljøet der ungdommen er
Lege helsestasjon Helsekontoret Sentral koordinering, lokal ledelse 5 familiesenter (helsestasjon)
Ergoterapeut ReHabiliterings-senteret 2 Sentral ressurs Base sentralt + 5 familiesenter Ses i sammenheng med barne-ergoterapeut
Fysioterapeut ReHabiliterings-senteret 5,5 Sentral ressurs Base sentralt + 5 familiesenter
Vedtak av kommune-helsetjenester Tildelingskontoret 2 Sentral ressurs Base sentralt + 5 familiesenter Ses i sammenheng med ny funksjon Familieguide og IP-koordinator.
Avlastning Avlastning/ dagtilbud (HO) ? Sentral ressurs Egnet lokalisering
Kommunepsykolog OK-avdelingen sentralt 3 Sentral ressurs Base sentralt + 5 familiesenter
Pedagog familiesenter Barnehage-kontoret Lokal ledelse ved 5 familiesenter 5 familiesenter
Koordinator familiesenter OK-avdelingen sentralt Underlagt sentral familiesenterledelse 5 familiesenter Omgjøres til 3.4.2-leder med ansvar for familiesenteret
Familieguide Underlagt sentral familiesenterledelse 5 familiesenter Ses i sammenheng med funksjonene IP-koordinator og koordinator familiesenter
Spesialpedagog Fagteam Bhg. Fagteam 7,5 (fremdeles underlagt Barnehagektr.) Base kan samlokaliseres + der barna er Ses i sammenheng med PPT-ressurser
Logoped Fagteam Bhg. Fagteam 4,4 Sentral ressurs Sentral plassering + der barna er
Barneergoterapeut Bhg. Fagteam 1 Sentral ressurs Base sentralt + 5 familiesenter Ses i sammenheng med andre ergoterapeuter
Musikkterapeut Fagteam Bhg. Fagteam 1 Sentral ressurs Base sentralt + der barna er
Leder Fagteam Barnehage-kontoret/td> 1 (fremdeles underlagt Barnehagekontoret) Kan samlokaliseres (sentral plassering) Ledelse av Barnehagenes spesialpedagoger
Faglig leder PPT OK-avdelingen 1
PP-rådgiver PPT Skolene ved rektor Ca. 20 Sentral ressurs Base sentralt + der barna er Ses i sammenheng med PP-ressurser i Fagteam
Spesialpedagog PPT Skolene ved rektor 3 Sentral ressurs Base sentralt + der barna er Ses i sammenheng med sentrale ressurser
Innsatsteam Skolene ved Grunnskolektr. 3 Sentral ressurs Base sentralt + der barna er
Barnevern Barnevern-tjenesten 30/38 Sentral ressurs:
Omsorgs- og avlastningstiltak/-oppfølging
5 familiesenter:
mottak/vakt, undersøkelse og tiltak
Sentral plassering av sentral ressurs + 5 familiesenter Tverrfaglig mottaksfunksjon og beslutningsteam.

Alternativ B

Fagruppe/ funksjon Dagens organisering Årsverk Forslag til endringer av:
Organisering Lokalisering Ansvar/ Myndighet
IP-koordinator Helsesøster-tjenesten 1 Underlagt sentral familiesenterledelse 5 familiesenter Ses i sammenheng med ny funksjon Familieguide. Må utvides.
Kommunepsykolog OK-avdelingen sentralt 3 Sentral ressurs Base sentralt + 5 familiesenter
Koordinator familiesenter OK-avdelingen sentralt Underlagt sentral familiesenterledelse 5 familiesenter Ses i sammenheng med ny funksjon Familieguide.
Familieguide Underlagt sentral familiesenterledelse 5 familiesenter Ses i sammenheng med funksjonene IP-koordinator og koordinator familiesenter
Spesialpedagog Fagteam Bhg. Fagteam 7,5 (fremdeles underlagt Barnehagekontoret) Der barna er + Base kan samlokaliseres
Logoped Fagteam Bhg. Fagteam 4,4 Sentral ressurs Sentral plassering + der barna er
Barneergoterapeut Bhg. Fagteam 1 Sentral ressurs Base sentralt + 5 familiesenter
Musikkterapeut Fagteam Bhg. Fagteam 1 Sentral ressurs Base sentralt + der barna er
Leder Fagteam Barnehage-kontoret 1 (fremdeles underlagt Barnehagekontoret) Kan samlokaliseres (sentral plassering) Ledelse av Barnehagenes spesialpedagoger
Faglig leder PPT OK-avdelingen 1 Funksjonen inngår i sentral ressurs Sentral plassering Ses i sammenheng med PP-ressurser fra Fagteam
PP-rådgiver PPT Skolene ved rektor Ca. 20 Sentral ressurs Der barna er Ses i sammenheng med PP-ressurser fra Fagteam
Spesialpedagog PPT Skolene ved rektor 3 Sentral ressurs Der barna er Ses i sammenheng med sentrale ressurser
Innsatsteam Skolene ved Grunnskolektr. 3 Sentral ressurs Base sentralt + der barna er/td>

Alternativ A


Alternativ B


Viktige faktorer i mandatet

Styrkeforhold mellom A og B

En dør inn
Kartlegging av mål, ressurser og behov
Tilgjengelig samlet tiltaksspekter/td>
Tverrfaglig samarbeid
Ansvarsavklaringer
Beslutningsmyndighet
Oppfølging av tjenestemottakeren
Bedre match mellom behov og tiltak
Flere får riktig tilbud tidlig
Gjennomsnittlig score
5,4
4,6

Viktige faktorer utenfor mandatet

Styrkeforhold mellom A og B

Likeverdig tilbud i alle familiesenter
Likt tilbud i alle familiesenter
Samlet (fag)kultur i familiesenter
Forankring og eierskap i organisasjonen
Kompetansebehov
Internkontroll
HMS (sikkerhet mht. adgangskontroll, m.m.)
Gjennomsnittlig score
3,7
6,3

Viktige økonomiske faktorer

Styrkeforhold mellom A og B

Økonomisk sikkerhet
Overordnet økonomistyring
Tydelig økonomiske ansvarsforhold
Økonomien følger barnet
Forventet innsparing, kort sikt
Forventet innsparing, lang sikt (10 – 20 år)
Investeringer
Gjennomsnittlig score
4,2
5,8

Last ned:Helsesøstertjenesten
 • Helsesøstertjenesten er sentral når det gjelder tidlig innsats, og opplever i dag i økende grad å bruke ressurser til familier med særlig oppfølging. Dette går i økende grad på bekostning av det primærforebyggende. Konsekvensen blir at barn og unge ikke oppdages tidlig idet man reduserer sikkerhetsnettet, og barn og unge står i fare for ikke få forsvarlige helsetjenester noe de har rett og krav på.
 • Når det gjelder modell A mener vi barn og unge står i fare for å ikke få forsvarlige og lovpålagte helsetjenester. Dette begrunnet med at tjenesten i enda større grad her vil dreies mot sekundærforebygging og tertiærforebygging.
Barneverntjenesten
 • I alternativ A er det tenkt felles lokasjon med andre tjenesteytere i Familiesenter. Det er i denne sammenheng viktig å være oppmerksom på at en del av de som barnevernet er i kontakt med er dårlig fungerende. Alvorlig psykisk sykdom, ruspåvirkning eller sterke følelser som sinne og frustrasjon kan medføre en atferd som gjør at noen kan framstå som farlig for andre. I noen situasjoner må barneverntjenesten ha politiet til stede. Familiesenteret har helsestasjon og åpen barnehage. Dette tatt i betraktning vurderer barneverntjenesten at alternativ A er uhensiktsmessig.
 • Akutt og planlagt aktivitet må ivaretas, med begrensede ressurser. Dette taler til fordel for alternativ B.
 • Ved alternativ A kan tjenestemottaker oppleve seg som for eksponert i familiesenteret og oppleve engstelse for å bli stigmatisert i nærmiljøet.
 • Alternativ B legger opp til samme nærhet til jurist som i dag. Dette gir mulighet for raske avklaringer ift. de muligheter og begrensninger som barnevernloven setter.
 • I alternativ A kan ikke barnevernet jobbe spesialist ift. ulike målgrupper. Når alle må jobbe med alle målgrupper blir ungdom prioritert fordi at denne gruppen «presser seg fram» - dette på bekostning av de små barna.
ReHabiliteringssenteret
 • I alternativ A er det helt nødvendig med en egen leder for helsetjenestene (fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog) i tillegg til leder for helsesøstertjenesten, slik at denne delen av tjenestetilbudet blir synligere i det øvrige pedagogiske miljøet i OK-avdelingen.
 • Behov for styrket fokus på tverrfaglig samhandling rundt barn og unge med særlige behov
 • Dagens organisering av tiltak overfor barn og unge, i to ulike avdelinger, gjør det utfordrende å få til et helhetlige tjenestetilbud. Det mangler en arena på virksomhetsledernivå der prioriteringer og strategier overfor målgruppen diskuteres.
Grunnskolekontoret og rektorer
 • I både alternativ A og B er innsatsteamet foreslått lagt inn en sentral ressurs. Vi har stor forståelse for at teamets kompetanse også bør kunne benyttes på andre områder, men vi minner samtidig om at teamet i direkte finansiert av skolene. Rektorene må fremdeles ha mulighet til å bestille direkte hjelp fra Innsatsteamet, det er svært viktig for det totale undervisningstilbudet. Oppgavene må ikke endres fra veiledning av skolene til å bli familie/barneveiledere (evt. behandlere).
 • I alternativ A er PPT foreslått organisert inn i en sentral ressurs med sentral samlokalisering (i alternativ B i en sentral ressurs, men lokalisert på skolene). Å trekke ut PPT fra skolene må kunne forstås som en vesentlig organisasjonsendring og et tilbakeskritt for kompetansen rundt elevene. Det er viktig at pp-medarbeideren har sin arbeidsdag på den enkelte skole. Samtidig er grunnskolekontoret er positive til en organisering som kan bidra til å forbedre både formelle rutiner og prosedyrer.
Familiesentrene
 • Når det gjelder sentralisering eller desentralisering av de ulike tjenestene (barneverntjenesten, PPT, barnehagenes fagteam og rehabilitering) er det viktig å ikke forveksle organisasjonens struktur med den fysiske plassering av den enkelte medarbeider. Alternativ A innebærer ikke en flytting av alle tjenester til familiesenterets lokaler hele arbeidsuka. Det er et viktig prinsipp at arbeidet utføres der det er mest hensiktsmessig i forhold til barnet og familien, uavhengig av organisering.
 • Et familiesenter som ivaretar tjenestetilbud i hele spekteret, fra forebygging til å ivareta barn og unge med spesielle behov, vil ha gode forutsetninger for å ivareta alle funksjoner på en god måte. Ved å ha lokal kunnskap i forhold til barn og unges spesielle behov, ligger også muligheter til mer målrettet forebygging.
 • I dagens familiesenterorganisering ivaretas den enkeltes fagutvikling gjennom faglig tilhørighet til egen tjeneste. I tillegg utvikles tverrfaglighet gjennom samarbeid og et månedlig familiesentermøte. Kunnskapen om andre fagområder, og nærhet til andre fagpersoner, er en av suksessfaktorene når det gis utvidet oppfølging av familier i familiesenteret.
PPT
 • I alternativ B er ikke PPT samlokalisert og lagt inn i sentral ressurs, men er fortsatt «under» rektor. Dette vil kunne føre til ulike tiltak alt etter skole og dennes ressurser.
 • PPT er i dag organisert som en desentralisert tjeneste hvor de ansatte har sitt tjenestested på skolene og på barnehagekontorets fagteam. Dette innebærer at PPT-ansatte er ansatt hos den enkelte rektor, og under leder for fagteam barnehage. PP-rådgiverne i skolen jobber primært med egen skole, mens PP-rådgiverne i barnehage jobber samlet ut mot alle barnehagene i kommunen.
 • Dagens organisering setter store krav til generalist-kompetanse hos PP-rådgiverne. Det er forventet at de har kompetanse på de fleste områder hvor skolens elever har utfordringer, sosiale, kognitive, psykiske, motoriske osv.
 • Bodø kommune er den eneste kommunen i Norge som pr. i dag har denne organiseringen av PPT.
 • Salten revisjon har i løpet av våren 2013 hatt tilsyn med PPT og skolens rutiner vedrørende spesialundervisning. Rapporten fremmer flere avvik, men konkluderer med at kommunen må arbeide frem et tydeligere skille mellom PPT og skole.
 • Samtidig med dette skjer det en tjenesteforflytting i regionen. Fylkeskommunen har nå lagt ned tjenestene som Spesialpedagogisk senter og Logopedisk senter i Nordland har ytt overfor kommunen. Det er nå forventet at kommunen skal ivareta en vesentlig andel av denne spesialiserte tjenesteproduksjonen. Avviklingen av disse sentrene skjer parallelt med at Nordlandssykehuset har endret sin praksis vedrørende spesialisthelsetjenestetilbudet til barn og unge. Nordlandssykehuset har iverksatt strengere krav til hva kommunen skal forberede, utrede og teste ut av tiltak før de vil ta inn barn til diagnostiske vurderinger.
 • Samlet sett er det en betydelig tjenesteproduksjon av spesialiserte tjenester som nå har tilfalt kommunen. PPT ser det som naturlig å ivareta en del av disse spesialiserte oppgavene, men mangler foreløpig mandat for å gjøre noe med det.
 • For å kunne ivareta disse nye oppgavene er det nødvendig å vurdere organiseringen av PPT. Sentralisering og samlokalisering av PPT er, i tillegg til kompetanseutvikling, en forutsetning for å kunne ivareta den kvalitet på tjenesteproduksjon som foresatte, barn og unge, og andre tjenesteytere forventer av PPT.

til toppen

Oppsummering

Tenke helhet, se muligheter og handle sammen!

Hvordan kan vi bli bedre til å gi alle barn og unge riktig hjelp til riktig tid?

Noen av de utfordringene vi står overfor i Bodø kommune er felles for områder som krever sektorovergripende løsninger. Sektorisert organisering gir permanent og spesialisert arbeidsdeling gjennom hierarkisk oppbygging. Mangel på helhetlig tenkning rundt hvert enkelt barn og hver familie kan gi suboptimering, hvor hver tjeneste håndterer situasjonen på en måte som den selv synes er best. Tjenestemottakerne har påpekt ulempene ved at kommunale tjenester oppleves fragmentert og etterlyser «en dør inn». Fra politisk hold er bestillingen klar:

«Det kommunale tjenestetilbudet overfor barn og unge skal fra brukernes side oppleves som helhetlig. Ulik organisasjonsmessig tilhørighet og ansvarsområder skal ikke bidra til at opplevd kvalitet på tjenestetilbudet reduseres.»

Som følge av statlige reformer som Samhandlingsreformen, endringene rundt SSN og det statlige barnevernet, vil det i økende grad være nødvendig for kommunen å omstille og fornye seg i tråd med de nye rammebetingelsene. Det krever helhetlig tenkning og sektorovergripende styring.

Andre utfordringer er spesielt synlige i Bodø kommune, herunder de høye henvisningstallene til spesialisthelsetjenesten og antall barn og unge med psykiske diagnoser.

Samlet sett er det mange grunner til å evaluere de systemene vi bygger for god tjenesteproduksjon til de mest utsatte innbyggerne.


Samhandlingsprosjektet presenterer et tredelt løsningsforslag.

Del 1 handler om å sette kommunen i stand til å håndtere de økende krav til utredning og tiltaksutprøving gjennom psykologiske og pedagogiske kartlegginger. Større krav til den kommunale tjenesten medfører at kommunen må ta ansvar for å ha fagfolk og organisering som er rustet for endringene. Det foreslås derfor at kommunepsykologene, PPT- og logopedressursene samles i en felles enhet i OK-avdelingen. Grunnskolekontorets innsatsteam kan med fordel knyttes nærmere dette fagmiljøet. Samlet sett vil denne samlingen kunne føre til mest mulig effektivt ressursbruk rundt utredning og oppfølging av barn og unges psykiske helse og pedagogiske utfordringer.

Del 2 av løsningen er å styrke familiesenter som arena for tverrfaglig samhandling ved at funksjonen familieguide opprettes og funksjonen IP-koordinator bygges ut. Familieguiden er en kontaktperson for individ og familier som står i en krevende situasjon. IP-koordinator sørger for IP der det trengs, personlig koordinator og oppfølging. SamPro sikrer kommunikasjon mellom alle involverte aktører og tjenestemottaker. Dette gir bedre kartlegging av brukerbehov og økt koordinering av kommunens tjenester, og fører til at flere tjenestemottakere får mer målrettede tiltak og redusert «behandlingstid».

Del 3 presenterer to alternative måter å organisere tjenester for målgruppen på. Et spørsmål er svært sentralt når eventuelle endringer i organisasjonen vurderes: - kan gevinstene ved dagens spesialiserte tjenester forsvare kostnadene ved den samordningen som uansett kreves? Eller sagt på en annen måte: - kan gevinstene ved samordning av tjenester forsvare kostnadene ved at vi da får mindre spesialiserte tjenester? Her er det ikke noe fasitsvar, men mange viktige momenter som må vurderes samlet.

Alternativ A viser hvordan en organisatorisk samordning av tjenester kan se ut, her samler man aktuelle tjenester under samme «paraply». Dette alternativet styrker effektene av del 1 og 2 i løsningsforslaget ved å samle økonomisk myndighet og beslutningsmyndighet.

Alternativ B viser hvordan man kan oppnå økt samarbeid og koordinering med mindre organisatoriske grep. Dette alternativet styrker effektene av del 1 i løsningsforslaget ved å bygge en ny struktur for de psykologisk/pedagogiske fagmiljøet.


Forventede forbedringer

 • Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. (Del 2)
 • Bedre oversikt over og tilgjengelighet til samlet kommunal tiltaksportefølje (Del 2)
 • Bedre match mellom tjenestemottakerens behov og kommunale tiltak. (Del 2 + Del 3)
 • Tjenestemottakeren får mer spesialiserte tjenester fra kommunen. (Del 1)
 • Det skal til en hver tid være en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren. (Del 2 + Del 3)
 • Ansvars- og myndighetsforhold tjenestetilbyderne imellom er tydeliggjort fra sak til sak. (Del 1 + Del 2 + Del 3)
 • Samarbeidet mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet blir bedre for flere av de som trenger det mest. (Del 2 + Del 3)

= Færre barn og unge med særlige behov faller «mellom stoler» og mangler tilbud.
= Flere tjenestemottakere får mer målrettede tiltak og redusert «behandlingstid».


til toppen